Unir a toda a clase obreira para loitar polos seus dereitos e polo avance cara unha sociedade socialista.

Documento Aprobado no I Encontro Estatal dos Comités para a Unidade Obreira (CUO).

Asturies
26/5/2012


1.- DESCRICIÓN DA ACTUAL FASE ECONÓMICA E DO PAPEL QUE O SINDICALISMO ACTUAL ESTÁ XOGANDO NA MESMA.

Antes do estoupido da actual crise capitalista de sobreprodución, no Estado español estivemos vivindo unha fase expansiva na cal a oligarquía financeira recorreu a unha serie de medidas que, sen poñer nunca en risco o seu dominio económico sobre as ramas máis importantes da economía, e mantendo, xa que logo, a súa elevada ganancia monopolista, influíu sobremaneira no desclasamento ideolóxico e a alienación de amplos sectores obreiros (abandono das concepcións de clase en si e clase para si), que xeraron o espellismo da posibilidade de participar de xeito estábel, ou ata gradual, no proceso de acumulación capitalista.

Estas medidas resúmense en:

1. A distribución temporal dunha parte do excedente á clase obreira, o cal provocou un aumento da demanda interior.

2. A promoción de sectores obreiros como pequenos e medianos empresarios, que chegaron a acumular unha certa cantidade de capital.

No entanto, a crise capitalista disipou esas falsas esperanzas e devolveu as masas á cruel realidade: pechadura de empresas ou redución sensíbel da produción de mercadorías; crecemento en masa do paro forzoso; descenso brusco do nivel de vida dos traballadores e as traballadoras; alteración do comercio; desequilibrio das relacións monetarias e crediticias; creba de firmas industriais, comerciais e bancarias; proletarización da pequena burguesía...

E, nun xesto de supremo cinismo, a oligarquía propón, como saída da crise, a apertura dun novo ciclo de reanimación e auxe, pero sempre no marco capitalista, a elevación do grao da explotación dos traballadores e as traballadoras, ou o que é o mesmo, aumentar tanto a extracción da plusvalía absoluta (por exemplo, prolongando a xornada de traballo) como a plusvalía relativa (aumento da produtividade, ou máis claro, os ritmos de traballo).

Este ciclo económico -de crise e depresión profunda do capitalismo- coincide, como sinalamos, cun momento histórico caracterizado por unha etapa de refluxo no grao de desenvolvemento da conciencia da clase obreira e, polo tanto, na súa vontade de loita.

Á momentánea debilidade das organizacións que defenden unha proposta revolucionaria, que implica a superación do sistema capitalista, súmase -no ámbito sindical-, a integración e asunción como propio, por parte das organizacións sindicais de masas, dese mesmo sistema. As súas cúpulas, desde hai décadas e paulatinamente, entraron na lóxica de lexitimación da actual orde de cousas existente.

Xeracións enteiras de traballadores e traballadoras incorporáronse ao mercado laboral, mantivéronse nel durante toda a súa vida laboral, ou foron expulsadas do mesmo comprobando como unha perda paulatina nos seus dereitos como tales traballadores e traballadoras eran asumidas polas distintas organizacións sindicais de masas sen apenas resistencia.

As clases traballadoras actuais “aprenderon” a asumir con fatalismo e, como algo tan lamentábel como irremediábel, sucesivas contrarreformas laborais, procesos de desindustrialización, progresivo desmantelamento de sectores produtivos, aumento continuado da precariedade, elevadas taxas de desemprego, crecentes sectores de subempregados por horas, competencias ou ingresos... mentres, os seus teóricos representantes, instalábanse nunha dinámica continua de negociación á baixa dos seus dereitos cos representantes gobernamentais e empresariais, convertendo a chamada paz social (renuncia definitiva á loita de clases) como estratexia de desmobilización na práctica e co obxectivo de lexitimar un sistema cuxos “desaxustes” poden ser resoltos no marco do pacto social e sen cuestionalo en ningún caso.

Así, as diversas crises económicas sufridas nas últimas décadas foron acompañadas por prácticas sindicais nas cales o único contido das axendas sobre as que se discutía con gobernos e patronal era a magnitude do novo grao de depauperación e recortes que se aveciñaban para a maioría traballadora.

De igual forma, cada un dos procesos de mobilización convocados polas organizacións sindicais maioritarias foron seguidos inmediatamente despois por novas etapas de claudicación a aumentar, ou ata manter, o grao de enfrontamento cos representantes económicos e políticos do capital, que trouxeron consigo unha perda de prestixio de devanditas organizacións entre a clase traballadora e un lóxico receo á hora de apoiar os seus chamamentos, feito que foi habilmente aproveitado pola burguesía para inocular entre os traballadores o discurso da inutilidade do movemento sindical e de todas as súas organizacións como ferramenta necesaria para defender as súas reivindicacións inmediatas.

Como resultado final desta dinámica de desmobilización e derrota á cal foi forzada a clase traballadora e na que actualmente se ve sumida de peor ou mellor gana, atopámonos, por unha banda, cunhas organizacións sindicais maioritarias que, aínda que contan cun número de afiliados significativo, están instaladas na maior parte das súas estruturas nun marco de complicidade co mantemento da actual orde económica e política, que lles impide xogar un papel efectivo na defensa dos intereses da clase traballadora e que se xustifican ante ela pola cantidade de servizos e prestacións asistenciais que ofertan. Por outro, aparecen organizacións sindicais de clase que, xa sexa porque a súa vocación nacionalista lles fai desentenderse da necesaria unidade en canto ao marco estatal de mobilización e loita, xa sexa porque a súa insuficiente implantación sectorial ou xeográfica lles fai ter un respaldo limitado ás súas formulacións por parte das clases traballadoras, chegamos á conclusión de que actualmente ningunha das experiencias sindicais dá resposta suficiente por si soa á necesidade de contar cunha confederación sindical de clase e ámbito estatal.

Constatamos que esta dinámica suicida de desmobilización e fraccionamento do movemento sindical, que só prexudica os intereses das clases traballadoras, debe ser combatida e dispoñerse en clave de superación da mesma, que é precisamente o obxectivo dos COMITÉS para a UNIDADE OBREIRA (CUO).2.- QUE SON OS COMITÉS PARA A UNIDADE OBREIRA (CUO)?

Tendo descrito sucintamente a realidade sindical do Estado, partimos do feito de que resulta necesaria a posta en marcha dunha alternativa en forma dun marco organizado de loita obreira que promova o activismo en pos da defensa da clase obreira e os sectores populares e os seus dereitos.

Pero esta alternativa non pode dar os seus primeiros pasos fomentando a división sindical, é dicir, autoproclamándose unilateral e idealmente como a ferramenta máis apurada e definitiva coa que van contar o conxunto dos traballadores e traballadoras para a satisfacción das súas reivindicacións laborais e esixíndolles, xa que logo, pasar a integrar as súas filas desprezando automaticamente ao resto de organizacións sindicais existentes e enfrontando como opoñentes e elementos alleos á loita obreira a quen manteñan a súa afiliación nas mesmas.

Os Comités para a Unidade Obreira (CUO) non nacen, xa que logo, coa vontade de erixirse desde un primeiro momento como un novo sindicato, nin como unha confederación ou coordinación dos mesmos. É un proxecto que pretende abrir un novo espazo no seo do movemento obreiro e que, paulatinamente, vaia acollendo a un número crecente de traballadores e traballadoras en torno a propostas de análises e de acción sindical que tendan a denunciar a paz social e as prácticas claudicantes das cúpulas das organizacións sindicais. É un proxecto transversal que, igualmente, pretende unificar aos traballadores e traballadoras por encima de estruturas sindicais xa existentes.

Os Comités para a Unidade Obreira (CUO) son, xa que logo, un esforzo colectivo das clases traballadoras e para as clases traballadoras. Un proxecto que non nace para enfrontar aos traballadores pola defensa dunhas siglas sindicais determinadas, senón para unificalos por enriba das mesmas e para organizalos xunto a quen ata agora non se vinculou a ningunha delas.

Os Comités para a Unidade Obreira (CUO) pretenden, xa que logo, estar presentes, organizarse e unificar a traballadores de distintos sindicatos, a traballadores sen filiación sindical, e o seu obxectivo principal é lograr o maior grao de unidade de análise e acción de todo o sindicalismo de clase.

Os Comités para a Unidade Obreira (CUO) queren constituírse nun movemento sindical de intervención sociopolítica, é dicir, estar presentes nas mobilizacións que poidan desenvolverse noutros ámbitos que non sexan de estrito carácter laboral.

Os Comités para a Unidade Obreira (CUO) non son un sindicato, senón un foro de propostas e acción sindical como resultado da análise previa, e cuxa actuación está aberta ao conxunto dos traballadores e traballadoras. Pretende intervir a través da influencia que as súas análises e propostas poidan ir xerando entre o conxunto das clases traballadoras. Para iso poderá organizarse en asembleas de base, territoriais, de empresa ou sector.

Os Comités para a Unidade Obreira (CUO) terán o desenvolvemento que os traballadores e traballadoras que os integren queiran darlles en función das súas necesidades organizativas e políticas.

Deberá combaterse dentro dos CUO calquera intento por instrumentalizalos con fins alleos á súa propia realidade, por atentar contra a consolidación e desenvolvemento dos mesmos.

Os Comités para a Unidade Obreira (CUO) non se presentan a eleccións sindicais, pero si propugnan que os seus membros sexan delegados sindicais e de persoal e que participen activamente nos comités de empresa; non teñen escola sindical, pero si proporcionan formación sindical; non teñen asesoría xurídica, pero si orientan xurídicamente aos seus adscritos.

E, por dicilo novamente, non son un sindicato, pero si desenvolven acción sindical activa, pública e propia.3.- DEFINICIÓN DOS COMITÉS PARA A UNIDADE OBREIRA (CUO).

Varias son as características que definen aos CUO, que constitúen a súa razón de ser e os seus acenos de identidade:

a) Reivindicativo e de clase: Defende as reivindicacións inmediatas das clase traballadoras con ou sen afiliación sindical, en activo, desempregadas ou xubiladas. Oriéntanse cara á superación da sociedade capitalista e a construción do Socialismo.
Fomenta a superación das divisións no seo das clases traballadoras. Promove a integración do traballo manual e intelectual, a equiparación dos dereitos dos traballadores e traballadoras sexa cal for a súa orixe cultural, a eliminación das atribucións de xénero na asignación dos postos de traballo.

b) Militante: A súa razón de ser atópase na conquista e defensa dos dereitos e intereses das clases traballadoras. Todos os servizos que poida ofertar dependen da acción sindical e rexeita calquera servizo que se base en obtención de prebendas de calquera tipo.

c) Independente: Só obedece aos intereses, necesidades e aspiracións da maioría traballadora.

d) Feminista: Defende a igualdade real entre traballadores e traballadoras e combate toda forma na que poida manifestarse unha discriminación contra a muller traballadora por razón do seu sexo.

e) Asembleario: A súa soberanía reside na asemblea do conxunto de traballadores e traballadoras.

f) Unitario, plural e de masas: É diverso como as clases traballadoras pero coincidente en intereses obxectivos e aspira a aglutinalas no seu conxunto.

g) Democrático e participativo: No compromiso dos traballadores e traballadoras na defensa dos seus dereitos exprésase o máis alto nivel de democracia.

h) Sociopolítico: Ademais da mellora das condicións de traballo e de vida, asume a defensa de todo aquilo que afecta ás clases traballadoras como tal, na perspectiva de eliminar todo tipo de opresión.

i) Internacionalista: Porque a loita dos traballadores non ten fronteiras e os avances e retrocesos nas posicións dos mesmos o son de todos por igual.
Recolle como principio o internacionalismo proletario e establece como compromiso de vinculación e difusión as formulacións da Federación Sindical Mundial (FSM) como organización internacional que mellor representa ao sindicalismo de clase.

Vincularse aos Comités para a Unidade Obreira (CUO) significa dar un paso na necesaria recuperación das posicións do sindicalismo de clase dentro do Estado; significa asumir un compromiso insobornábel na defensa dos dereitos da clase traballadora como tal; significa afastarse de posicións corporativistas de complicidade para cos intereses dunhas siglas sindicais por enriba dos do conxunto dos traballadores, sen ningún tipo de discriminación; significa asumir a necesidade da mobilización sostida da clase traballadora e organizala a cotío; e significa recoñecer que o capitalismo supón hoxe o exercicio dun roubo manifesto por parte dunha minoría explotadora á maioría obreira e popular, e que, xa que logo, debe ser erradicado.4.- PLATAFORMA REIVINDICATIVA


I.- CONDICIÓNS E DEREITOS LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL

* Pola recuperación do poder adquisitivo dos salarios e as pensións:

Revisión salarial mediante un coeficiente que pondere a evolución da cesta da compra e o consumo básico dos sectores populares, establecendo un incremento anual mínimo de dous puntos sobre o Índice de Prezos ao Consumo publicado anualmente polo Instituto Nacional de Estatística.

A igual traballo, igual salario. Non á discriminación salarial da muller traballadora, das e os traballadores inmigrantes ou da mocidade obreira.

Garantir postos de traballo para as persoas con discapacidade en condicións que garantan o seu pleno desenvolvemento persoal e profesional.

Incremento do Salario Mínimo Interprofesional a 1.200 € mensuais.

Incremento das pensións mínimas a 1.200 € mensuais.

Prestación indefinida mínima por desemprego de 700 € mensuais ata a reincorporación efectiva a un posto de traballo.

Regulamentación de prácticas e bolsas en empresas.

Prohibición legal dos cortes de suministros, embargos e desafiuzamentos para as familias traballadoras en situación de desemprego. Responsabilidade directa do Estado en caso de impagos derivados de situacións de desemprego sen dereito a repercutir as contías debidas contra o traballador ou traballadora.

Gratuidade dos servizos públicos para a poboación obreira, en activo, desempregada ou xubilada, cuxos ingresos mensuais non superen o dobre do Salario Mínimo Interprofesional.

* Pola mellora das condicións e dereitos laborais:

Promoción efectiva do traballo fixo e eliminación de toda forma precaria de contratación.

Prohibición de toda forma de prestamismo laboral. Non ao tráfico de traballadores, prohibición das Empresas de Traballo Temporal.

Redución xeral da xornada laboral a 35 horas en cómputo semanal, por lei e sen redución salarial.

Redución da xornada laboral a 30 horas en cómputo semanal, por lei e sen redución salarial, nos sectores produtivos de risco para a saúde laboral do persoal e especialmente penosos.

Prohibición das horas extraordinarias, salvo en casos de forza maior así entendidos polo persoal da empresa.

Regulamentación da quinta semana de vacacións.

Implementación da Cuarta Quenda diaria sen redución salarial.

Rexeitamento á liberalización dos horarios comerciais.

Recoñecemento inmediato de iguais dereitos, laborais, sociais, sindicais e políticos á clase obreira inmigrante, independentemente da súa situación legal actual.

Fomento real da saúde laboral. Control obreiro da prevención de riscos laborais e da actividade da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Participación obreira na formación laboral de traballadores e traballadoras en activo e en situación de desemprego. Desde unha perspectiva sen ánimo de lucro nin con concepcións mercantilistas, unha formación ligada aos centros de traballo e ás necesidades da clase obreira e con carácter produtivo. Ademais se fomentará na formación laboral o fomento do sindicalismo de clase.

Ampliación da baixa de maternidade aos 12 meses, con libre disposición de compartir este dereito coa súa parella.

Prohibición dos despedimentos a traballadores e traballadoras en situación de Incapacidade Temporal. Supresión das Mutuas Laborais pasando a xestión a mans do Estado con subrogación do persoal das citadas empresas.

Redución xeral da idade legal de xubilación aos 60 anos.

Redución da idade legal de xubilación aos 55 anos en sectores produtivos de risco para a saúde dos traballadores e traballadoras ou especialmente penosos.

Non ao Pacto de Toledo. Prestacións de Seguridade Social, comezando polas pensións, a cargo dos Orzamentos Xerais do Estado.

Non ao acordo económico e social, que prolonga a idade de xubilación aos 67 anos, reduce a contía das pensións e endurece as condicións para acceder ela.

Loita contra as privatizacións e a suba dos prezos do transporte.

Non máis subvencións públicas á Igrexa. Non á exencións fiscais.


II.- CONTROL POPULAR E OBREIRO, DEMOCRATIZACIÓN DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

* Contra a corrupción patronal:

Loita contra a fraude fiscal.

Persecución económica e penal efectiva das empresas con capital en paraísos fiscais.

Reforma Fiscal progresiva con endurecimiento das sancións a monopolios e empresas que recolla especificamente a posibilidade da súa nacionalización.

Nacionalización de todos os sectores produtivos estratéxicos: Banca, Comunicacións, Transportes, Enerxía, Minería, Superficies comerciais, cadeas turísticas…

Incremento da imposición ás Sociedades de Investimento en Capital Variábel (SICAV), baixo as que se agochan as grandes fortunas, a un 45 % -actualmente tributan ao 1%-. E chegar á súa prohibición.

Persecución de toda forma de acoso laboral.

Persecución de toda fraude na contratación e na cotización patronal.

Persecución de toda vulneración do dereito obreiro á protección integral da saúde e á prevención de riscos laborais.

Non aos Expedientes de Regulamentación de Emprego.

Ningunha subvención, bonificación ou exención fiscal aos monopolios e grandes empresas.

Non ao gasto público para salvar empresas privadas.

* Polo control obreiro:

Dereito do persoal, e das organizacións obreiras, a unha información puntual e veraz da marcha económica da empresa.

Control obreiro do respecto na empresa aos dereitos laborais e sociais dos traballadores e traballadoras. A igual traballo iguais dereitos, ningunha obreira discriminada.

Control obreiro do respecto ao medioambente na produción.

Establecemento dun vínculo legal entre a celebración de comités de empresa e asembleas previas, con periodicidade bimensual. A asemblea de traballadores terá decisións vinculantes na inclusión de puntos e na celebración de comités extraordinarios.

Democratización da negociación colectiva regulamentando o debate en asembleas de centro de traballo.

Establecemento do referendo obreiro vinculante na unidade produtiva ou sector afectado sobre os Convenios Colectivos.

Promoción da militancia sindical da mocidade obreira. Defensa dos dereitos da mocidade fronte á desigualdade salarial e a precariedade.

Reforma Agraria e plan de soberanía alimentaria que poña a disposición dos obreiros e obreiras agrícolas os grandes latifundios co obxectivo da súa socialización baixo control obreiro.

Nacionalización dos sectores estratéxicos. Participación dos obreiros no seu control e xestión.


III.- MARCO LEGAL. NOVO ESTATUTO OBREIRO E LOITA CONTRA O DESPEDIMENTO LIBRE.

* Por un novo Estatuto Obreiro:

Non ao pacto social. Non ás contrarreformas laborais e da Seguridade Social.

Causalidade na contratación.

Cobertura Social pública, universal e gratuíta.

Fortalecemento do Dereito á Folga como dereito fundamental, democrático e colectivo, que debe prevalecer sobre os dereitos patronais e individuais.

Protección legal da actividade dos piquetes informativos ante o terror e a represión patronal nas folgas.

Ampliar o marco da negociación colectiva. Defender a prevalencia dos convenios.

* Loita contra o despedimento libre e a fraude empresarial:

Ningún despedimento sen causa real probada. Non ao despedimento libre.

Elección polo traballador/a ou traballadores/as despedido/a entre readmisión e indemnización en caso de despedimento improcedente.

Incremento das indemnizacións por despedimento improcedente a 60 días de salario por ano de antigüidade sen límite de mensualidades.

Indemnización mínima por despedimento improcedente de 6 mensualidades de salario, independentemente da antigüidade na empresa.

Rescisión indemnizada coas anteriores contías, a iniciativa obreira, desde o primeiro impago do salario.

Deveño efectivo de salarios de tramitación desde a data do despedimento ata a reincorporación efectiva ao posto de traballo ou a extinción da relación laboral.

Supresión da responsabilidade limitada empresarial para débedas salariais e de indemnizacións por despedimento. Os empresarios deben responder co seu patrimonio persoal das débedas cos traballadores e traballadoras.

Efectiva asistencia xurídica gratuíta a cargo do Estado para toda reclamación laboral.

Regulamentación do pagamento das costas xudiciais por toda empresa condenada ante unha reclamación laboral en virtude do principio de vencemento obxectivo.

Incremento nun 50 % das achegas patronais ao Fondo de Garantía Salarial.

Non á subcontratación nin á contratación fraudulenta de traballadores autónomos con vinculación prolongada á empresa. Reforma do Estatuto do Traballador Autónomo cunha ampliación real de dereitos sociais e medidas efectivas que eviten a fraude.

Aplicación efectiva do tipo pena regulamentado como delitos contra os traballadores. Regulamentación da posibilidade de acusación para as organizacións obreiras de maneira que esta se faga efectiva.

Dereito á sindicación en organizacións clasistas e á folga nas Forzas Armadas e corpos policiais.


IV.- A CLASE OBREIRA MUNDIAL. INTERNACIONALISMO PROLETARIO

Defensa dos dereitos e intereses da clase obreira mundial desde a concepción internacionalista proletaria da loita obreira.

Apoio ás loitas clasistas da Federación Sindical Mundial. Defensa da integración das estruturas sindicais existentes en España na FSM.

Solidariedade cos traballadores e traballadoras perseguidos en calquera parte do mundo pola súa actividade política e/ou sindical, especialmente cando se vexan implicadas empresas españolas ou con presenza en España como expresión xenuína do noso internacionalismo proletario.

Loita por que en todo país en que unha empresa teña a súa sede social ou centro de traballo se declare a competencia xudicial para enxuizar a empresas que cometan delitos contra os traballadores e traballadoras en calquera parte do mundo.

Denuncia das empresas que atentan contra os dereitos da clase obreira nos países empobrecidos e que comercializan os seus produtos e servizos en países imperialistas (UE, EEUU…).

Loita contra a Unión Europea. Saída de España desa alianza imperialista. Non ás Directivas da Unión Europea.

Todos os dereitos sociais, laborais, sindicais e políticos para todos os traballadores e traballadoras inmigrantes.

Non aos Centros de Internamento de traballadores e traballadoras inmigrantes.

Defensa da Paz Mundial.

Pola disolución da OTAN. Saída inmediata de España da OTAN.

Non ás bases militares imperialistas en España. Non aos Pactos Militares con EEUU.

Redución progresiva do gasto militar.

Saída do FMI, o Banco Mundial e o Banco de ComercioPOLA RECUPERACIÓN DO SINDICALISMO DE CLASE

POLA UNIDADE OBREIRA

POLA SOCIEDADE SOCIALISTA


Comités para a Unidade Obreira (CUO)


Contacta cos CUO-Galiza escribindo a: cuogaliza@gmail.com

[Traducido por FORXA!]